Larm från BirdAlarm
2020-09-22 Härfågel - S:t Jörgens Kapell
2020-09-22 Kungsfiskare - Faldsled Harbour
2020-09-22 Prärielöpare - Vellinge kyrka
2020-09-22 Tajgasångare - Allarp
2020-09-22 Smalnäbbad simsnäppa - Nybøllegård

 

Kryssregler

1. Generell regel

För att en art skall få räknas skall man ha sett arten så väl att man själv kan göra en säker artbestämning med hjälp av sina egna observationer. Detta hindrar inte att artbestämningen görs i efterhand, t ex efter litteraturstudier. Om den slutliga artbestämningen görs med stöd av externa analyser (t.ex. av DNA) räcker det att ha sett fågeln så väl att man själv kunnat göra en säker bestämning till rätt artpar eller motsvarande. Kan en säker artbestämning göras på lätet räcker det med att höra en art för att få räkna den.

2. Sverigelistan

2.1

  

Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som spontana av SOFs raritetskommitté (Rk), dvs arter eller individer som tillhör artkategori A-C.

2.2

  

Endast observationer som godkänts av Rk får räknas.

2.3

  

Observationer som inte behandlats av Rk eller som är under behandling får räknas tills vidare. En observation måste dock ha rapporterats till Rk senast ett år efter obstillfället för att få räknas.

2.4

  

Endast arter observerade på svenskt territorium får räknas. Observatörens placering är ovidkommande.

2.5

  

Eventuella back-steps, dvs observationer som tidigare räknats med, men inte rapporterats enligt ovan eller som underkänts av Rk skall meddelas Club 300 senast i samband med den årliga kryssuppdateringen.

2.6

  

Fångade fåglar får räknas under förutsättning att de fångats på svenskt territorium. Fågeln får endast räknas om den observeras i samband med fångst eller släppning, dvs fåglar i bur får ej räknas.

2.7

  

Fåglar utplanterade för att stödja den vilda populationen får räknas om de är friflygande, oavsett eventuell färgmärkning. T ex vit stork, fjällgås, tornuggla, berguv, pilgrimsfalk, vitryggig hackspett.

3. Landskapslistan

Samma regler som för Sverigelistan. Regel 2.1-2.3 samt 2.5 kompletteras med SOFs regionala rapportkommitté (Rrk). Regel 2.4 ersätts av landskapsgräns, ej länsgräns.


Landskapsgränserna anges i bland annat följande kartverk:

Lantmäteriets Översikskarta skala 1:250 000, Motormännen Sverige Vägatlas, Motormännen bil- och turistatlas.

4. Ädellistan

4.1

 

Samma regler som för Sverigelistan exklusive regel 2.6.

4.2

  

För att en art skall få räknas på ädellistan skall observatören själv ha upptäckt fågeln. Om någon som står bredvid upptäcker fågeln och ropar, räknas det inte som ädelkryss.

4.3

  

Sällsynta och lokala häckfåglar får endast räknas om observatören själv hittar fågeln utan hjälp av detaljerade lokalbeskrivningar samt att den observerade individen inte är ett känt exemplar.

4.4

  

Fåglar som upptäcks i samband med fångst får inte räknas.

4.5

  

Endast fåglar som uppträder i ett naturligt tillstånd får räknas.

4.6

  

Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som tillhörande kategori A av SOFs raritetskommitté (Rk), dvs ej arter som t ex tamduva, kanadagås, fasan, etc.

4.7

  

Vid tveksamhet skall alltid försiktighetsprincipen användas, dvs det är överraskningsmomentet som är den viktiga hörnpelaren i ädellistan.

5. Årslistan

Samma regler som för Sverigelistan. Arten skall vara observerad inom angiven tidsperiod.

6. Best ever-årslistan

Samma regler som för Årslistan.

7. Månadslistorna

Samma regler som för Årslistan.

8. Dubbellistan

Samma regler som för Sverigelistan. Får endast omfatta minst två fynd av två olika individer av respektive art. Två fåglar tillsammans utgör ett fynd och således inte dubbelkryss.

9. Västra Palearktis-listan

Club300 följer samma regler som danska Netfugl.dk, dvs. British Ornithologists' Union Records Committee's (BOURC). 


Gränsdragning »

10. Världslistan

Får endast omfatta arter som anses ha artstatus av IOC World Bird List(http://www.worldbirdnames.org/).

11. Region-listorna

Nordamerika, Kontinentala USA dvs "ABA-området", Sydamerika, Afrika, Australasien, Sydpolen, Eurasien. Regionernas gränser enligt definition av American Birding Association.

Definitioner »

12. Familjelistan

Antalet fågelfamiljer där minst en art observerats ur varje familj. Får endast omfatta familjer som anses ha familjestatus av IOC World Bird List. 

Enklare är att använda den familjelista som finns på BirdLife Sveriges taxonomikommittés webbsajt, med engelska, vetenskapliga och svenska namn. Listan finns förutom som webbsida även nedladdningsbar i formaten .pdf .xls och .xlsx. Adressen är https://birdlife.se/tk/fagelfamiljer/.

13. Eko-listan

13.1

   

Samma regler som för Sverigelistan.

13.2

   

Utgångspunkten för observationen är observatörens permanenta bostad, eller annan bostad som man har permanent tillgång till, exempelvis en permanent sommarstuga, dvs. inte bostäder som man hyr tillfälligt.

13.3

   

För att observationer med utgångspunkt från en alternativ bostad ska räknas krävs att man vid observationstillfället vistas i bostaden under en period om minst sju dagar i sträck.

13.4

   

Observatören måste ta sig både till och från fågeln till fots, med muskeldrivna färdmedel eller med linje- och tidtabellslagd kollektivtrafik med båt, buss eller tåg.

13.5

   

Undantag från 13.4 är hiss, samt handikapphjälpmedel såsom elrullstol.

13.6

   

Det är tillåtet att övernatta på annan ort än bostaden under ekoskådande, men både transporten dit och hem får endast göras med tillåtna färdmedel enligt 13.4 ovan.