Skapad: 2024-02-15 🕒 16:17:54

Kallelse till årsmöte 2024

Club300s årsmöte 2024 kommer att hållas måndagen den 18/3 klockan 19:00 och härmed inbjuds samtliga medlemmar att deltaga. 

Mötet kommer att hållas digitalt och anmälan är obligatorisk. Senast den 14/3 vill vi ha in din anmälan. Nedan finner du länken till anmälan. 

https://forms.gle/zD2BDNT5gwd6q9nN8

Länk till årsredovisningen

https://club300.se/media/10358/aarsredovisning-club300-foer-20230101-20231231-1.pdf

Länk till valberedningens förslag

https://club300.se/media/10359/valberedningens-foerslag-2024.pdf

Länk till revisionsberättelsen

https://club300.se/media/10360/revisionsberaettelse-club300-2023-12-31.docx

 

Anledningen att vi behöver din anmälan är för att vi ska kunna dimensionera plattformen för mötet.

Dagordning

 

 1. Teknisk kontroll för det digitala mötet, dvs. att alla hör och förstår funktioner i mötet
 2. Mötets öppnande
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
 4. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
 5. Styrelsens verksamhets-/förvaltningsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 8. Val av ordförande
 9. Val av ledamöter för styrelsens övriga poster
 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av föreningsavgifter för nästkommande år (2025)
  • årsavgift
  • abonnemang för BirdAlarm
 13. Övriga ärenden
 14. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 15. Mötet avslutas


Övriga handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan i god tid före mötet.


Varmt välkomna
Styrelsen för Club300